Bodo Golfpark

Lokale regler

Lokale regler Salten Golfklubb 2021

A-1 Definere banens grenser

 • Hvite staker, hvite plater eller hvite linjer definerer banens grenser.
 • Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen.
 • OB grense mellom hull:
  • OB grense mellom hull 5 og 7 gjelder ved spill av hull 7
  • OB grense mellom 15 og 16 gjelder ved spill av hull 15
  • OB grense mellom 17 og 18 gjelder ved spill av hull 17
   Ved spill av andre hull er merkestaker å anse som uflyttbare hindringer.

Straffeområder (regel 17)
a. Straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (regel 16)
Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder på banen merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje
b. Maurtuer i generelt område
c.  Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere, eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere.
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer
e. Steinfylte dreneringsgrøfter

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punkt c – e.

E-8.1 Spilleforbudsområde i unormalt baneforhold

Området definert med blå og hvite staker på hull 4 er et spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområde MÅ fritak uten straff tas etter regel 16.1f

F4 – Grunn under reparasjon på hull 16

Grunn under reparasjon kan inkludere områder med uvanlig skade, slik som skader av trafikk, skader forårsaket av regn eller steiner i dagen, men bare når dette er godkjent av en dommer eller et medlem av Komiteen. Regel 16.1 er modifisert slik at man ikke nødvendigvis vil ha fritak for slagstillingen.

Uflyttbare hindringer
f. 150- metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker
g. Anvisningsskilt
h. Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking
i.  Veier/stier og dets merkede områder

Spilleforbudsområder (i unormale baneforhold) (regel 16.1f)
Områder definert med blå staker med hvit topp er ett spilleforbudsområde som skal behandles som ett unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f

Droppesoner 
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 6 og 8, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen. 

På denne banen er alle grøfter å anse som rødt straffeområde, merket eller ikke.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel: To slag.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.