Bodo Golfpark

Lokale regler

Lokale regler Salten Golfklubb 2020

Definere banens grenser 
a. Hvite staker og/eller hvite spraylinjer definerer banens grenser
b. Utenfor banen på hull 2, 3,5, 7 og 17 er definert av stakene, og en ball er utenfor banen når den faller til ro utenfor stakenes ytterside.

Utenfor banen mellom to hull 
a. Under spill av hull 7, er hull 5, hvor grensen er definert med hvite staker utenfor bane. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 7. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.
b. Under spill av hull 17, er hull 18, hvor grensen er definert med hvite staker utenfor bane. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 17. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (regel 17)
a. Straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (regel 16)
Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder på banen merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje
b. Maurtuer i generelt område
c.  Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere, eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere.
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer
e. Steinfylte dreneringsgrøfter
Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punkt c – e.

Uflyttbare hindringer
f. 150- metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker
g. Anvisningsskilt
h. Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking
i.  Veier/stier og dets merkede områder

Spilleforbudsområder (i unormale baneforhold) (regel 16.1f)
Områder definert med blå staker med hvit topp er ett spilleforbudsområde som skal behandles som ett unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f

Droppesoner 
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 6 og 8, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen. 

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen.
(Gjelder ikke ved brutto slagspill)
Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.
Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:
a) Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
– Kommet til ro på banen, eller
– Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.
b) Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:
– En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
– En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

Men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:
– Må være i det generelle området, og 
– Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:
– Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
– Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:
– Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
– Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Ball i bunker
Om din ball havner i en bunker, hvor som helst på banen, kan du plukke den opp, rake og plassere den tilbake.

På denne banen er alle grøfter å anse som rødt straffeområde, merket eller ikke.